DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Generalforsamlingen 2. marts 2022

Referat fra Generalforsamlingen 2. marts 2022

Fuldtallig bestyrelse valgt, ny kasserer Henrik Schafranek valgt, alle forslag vedtaget (uden stemmer imod), formand ikke valgt på generalforsamlingen, men kan udpeges i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde 21. marts 2022.

Her kan referatet læses i sin helhed:


Referat fra Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling 2. marts 2022

1.Valg af dirigent og referent.

Dirigent Erling Jung. Referent Christian Tvarnø. Generalforsamlingen lovlige indkaldelse godkendt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved konstitueret formand Anders Raastrup Kristensen, til godkendelse

Fremlagt af Jesper Skovbølle, grundet Anders var Coronasyg. Ingen spørgsmål. Beretningen vedtaget enstemmigt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Charlotte Ingeman, til godkendelse

Ingen spørgsmål, årsregnskabet 2021 vedtaget enstemmigt

4. Budget 2022, Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse ved kasserer Charlotte Ingeman.

Ingen spørgsmål, kommentar fra Per thue- dejligt med mange aktiviteter, og fint med tøjløsning uden sponsor da det vil lette arbejdet. Budget 2022 vedtaget enstemmigt.

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med kr. 100,- pr. år for aktive medlemmer.  

Jesper Thiesen- fortaler forhøjelsen.  Per Thue Hansen- er det også børn og ungdom- Bestyrelsen Ja.

Vedtaget enstemmigt

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet yderligere forslag, indenfor fristen.

Bestyrelsen forslår at klubbens vedtægter §3 Medelmsskab, ændres til:

Stk. 5 Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb. Denne forpligtelse skal som minimum udfyldes 2 gang årligt. Det enkelte aktive medlem kan imidlertid sende en substitut, f.eks. anbefales børn under 15 år, at sende en forælder eller værge.

Ejvin- hvad er konsekvensen? Bestyrelsen- der er få muligheder.

Per Thue Hansen – SKAL man hjælpe til Åbne løb, Bestyrelsen- prioriteret er det åbne løb, men to er gange er kravet.

Grete- kan vi forklare det med, at vi ellers skal købe hjælp udefra

Per- det vil skræmme medlemmer væk, en ”cykelhåndbog” til hjælper opgaver.

Jens SP- hvorfor skal man hjælpe, og ”træning” oplæring af hjælper. Det skal motivation og ikke tvang der er vejen frem. Dem der ikke hjælper, hvordan for vi dem ind i stedet for.

Jesper Wagner- kan motivation være økonomi til hver afdeling der hjælper. Jesper Skovbølle, det har været tradition at interne løb arrangeres af afdelingerne på skift (indledningsløb = Motion, KM enkeltstart= B&U, KM linieløb = licens og Afslutningsløb = B&U.

Hans- opfordre til at ændre ordlyden i formuleringen, samt oplæring af hjælper

Pia- oplæring af hjælper.

Schou- det er den pågældende hjælpers ansvar at skaffe en evt. afløser.

Per Thue- fair at man betaler kontingent og skal lægge 2 gange hjælper dage årligt da det er en forening og ikke Fitness World (firma). Det er klart det man kan forvente af et foreningsliv, og mister vi 10 medlemmer på det, ”so be it”. Folk skal involveres i klubben og ikke at man som medlem kan betale sig fra det.

Jesper Skovbøl- DCU har netop udsendt en løbsguide (med action Cards til sikkerhed, hjælpere).

Jesper Thiesen- skærer ud, at alle i bestyrelsen, alle sidder og dobbelt arbejder i mange forskellige roller i klubben, og det tager tid fra bestyrelsesarbejde. Og der skal hjælpes med resurser.

Per- dem der ikke er her i aften, er her heller ikke til løbene.

Hans- løbene skulle meldes ud i bedre tid – Erling- folk melder sig ikke på alligevel, selv om det er i god tid.

Ændringsforslag- ingen i mod- 5 undlader at stemme- forslaget er vedtaget med flertal.

7. Valg af formad (for et år): Der skal vælges ny formand, da Per Thue Hansen, er fratrådt, inden udløb af perioden, samt at konstituerede formand Anders Raastrup Kristensen ikke ønsker at fortsætte på formandsposten.  

Per Thue- har trukket sig af rent personlige årsager.

Ingen stiller op, bestyrelsen deler posten til næste generalforsamling

8. Valg af kasserer (for to år):Der skal vælges ny kasserer, da nuværende kasserer Charlotte Ingeman ikke ønsker genvalg.

Henrik Scafranek stiller op, og Henrik Shafranek blev valgt.

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):

Jesper Thiesen (er villig til genvalg), Jesper Skovbølle (er villig til genvalg), Anders Raastrup Kristensen (er villig til genvalg). Martin Nordby Hallasmøller stopper i bestyrelsen, der skal vælges et nyt medlem. David Rasmussen var suppleant og har overtaget medlemskab i bestyrelsen efter, at Per Thue Hansen udtrådt af bestyrelsen i 2021.

Julie Wagner stiller op til bestyrelsen.  Valgt ind

Jesper, Anders, genvalgt, David stemt ind i bestyrelsen i stedet for som suppleant

10. Valg er af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Niels Grove (er villig til genvalg som suppleant), og valg af suppleant efter, at der er blevet ledig post, da David Rasmussen er blevet bestyrelsesmedlem. 

Pia Bettina Otterstad stiller op og er valgt ind som suppleant

11. Valg af revisor. Per Almerström for 2 år (er villig til genvalg).

Valg af revisor suppleant for 1 år, da vi manglede at vælge dette sidste år (tilføjet 2. marts 2022)

Per Almerstrøm- genvalgt

Revisor suppleant- Jens Schøn Poulsen foreslåes, Jens Schøn Poulsen valgt ind.

12. Eventuelt 

Luffe (Oluf Jørgensen)- fratræder som husforpagter efter 15 år og vil gerne overdrage i en periode. Der søges derfor en ny person.

Jacob- må klubben lånes ud private arrangementer? – Ikke tilladt fra Tårnby kommune.

Pia- hvad indebærer klubhus renovering? Theis forklare kort om tankerne.

Jesper Thiesen- ros og tak til Luffe, Per Thue, Charlotte

Bestyrelsen består herefter af:

  • Anders Raastrup Kristensen
  • Christian Tvarnø
  • Theis Passer
  • Julie Schneider Wagner
  • Jesper Thiesen
  • Jesper Skovbølle
  • David Rasmussen
  • Kasserer: Henrik Schafranek

Suppleanter: Niels Grove og Pia Bettina Otterstad

Leave a Reply