DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted 
Foreningen Amager Cykle Ring er stiftet d. 1. august 1940 og har hjemsted i Tårnby Kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

Klubben ønsker ligeledes at få flere medlemmer til at blive licensryttere og aktivt køre løb under DCU (Danmarks Cykle Union). Dette gælder i alle løbsklasser, startende i B&U (Børn og Ungdom).

§2 Formål
Foreningens formål er at dyrke cykelsport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Dette sker ved afvikling af cykelløb, klubaftener og lignende.

§3 Medlemskab 
Der findes tre typer medlemskab i foreningen: Aktive medlemmer, støtte medlemmer og æresmedlemmer.

Som aktivt medlem kan optages enhver person.

Støtte-medlemmer kan optages uanset alder. Støtte-medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, herunder klubtræning, men er dog valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Dette kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

Stk. 2 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Som medlem er man repræsentant for klubben og skal optræde loyalt i forhold til klubben,
øvrige medlemmer og frivillige i klubbens tjeneste.

Stk. 3 Afslag på medlemskab af foreningen kan efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges bestyrelsen til høring.

Stk. 4a Alle aktive medlemmer (licens, motion, børn & unge) som deltager i cykelløb (under DCU og diverse Cup løb) skal ved deltagelse i cykelløb være iført, den af Danmarks Cykle Union godkendte klubtrikot og cykelbukser. Det gælder ligeledes ved klubbens egne løb.
Stk. 4b Hvis klubben ikke kan tilbyde cykelbukser godkendt af DCU, skal der gøres brug af sorte bukser uden nogen form for reklamer, dette gælder løb jvf. stk. 4a.

Stk. 5 Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb. Denne forpligtelse skal som minimum udfyldes 2 gange årligt. Det enkelte aktive medlem kan imidlertid sende en substitut, f.eks. anbefales børn under 15 år, at sende en forældre eller værge.

Ryttere der samme dato (løbsweekend) er udtaget til distrikts- eller unionshold, eller skal deltage i Cup-løb og iagttagelsesløb kan fritages, såfremt bestyrelsen finder udtagelsen berettiget, eller selv udtager vedkommende rytter til løbet. Overtræder en rytter vedtægterne er det bestyrelsens ret og pligt at iværksætte passende sanktioner.

Stk. 6 Aktive medlemmer må kun indgå individuelle sponsorkontrakter med bestyrelsens samtykke

§4 Indmeldelse 
Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside og medlemssystem. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse foretages af forældre eller værge.

§5 Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske pr. mail til: medlem(snabela)amagercr.dk – Udmeldelse kvitteres med svar pr. mail.  I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

Finder udmeldelsen sted under en betalt halvårlig kontingentperiode refunderes kontingentet for det pågældende halvår ikke.

§6 Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan i forbindelse med medlemskampagner eller andre rekrutteringsaktiviteter
tilbyde særlige vilkår for nye medlemmer, herunder reduceret kontingent i en afgrænset periode.

§7 Restance 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Medlemmer, der er i mere end 6
måneders restance, slettes af klubben efter én rykkerhenvendelse. Såfremt et medlem i restance
genindmelder sig, skal restancen afregnes inden indmeldelse.

§8 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser jf. § 3 stk. 2

Stk. 2 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af uge 9.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske på klubbens hjemmeside og/eller med mail til medlemmerne eller opslag på klubben sociale medier.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 år, kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

Stk 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en virtuel, digital generalforsamling. Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

§10 Dagsorden 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ved de ansvarlige for udvalgene, til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand (i ulige år)

8. Valg af kasserer (i lige år)

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) samt 3 (i lige år)

10. Valg af suppleant til bestyrelsen (i lige år).

11. Valg af revisor og (i ulige år) revisor suppleant.

12. Eventuelt

§11 Generalforsamlingens ledelse 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §§17 og 18.

Stk. 3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Stk. 4 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelsen 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 3 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere op til 6 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Næstformanden træder i formandens sted, ved dennes forfald. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og varetager klubbens korrespondance i samråd med formanden.

Hvis der ikke vælges en formand på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen konstituere en formand blandt bestyrelsens medlemmer for perioden frem til næste Generalforsamling.

Stk. 5 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance overfor klubben.

Stk. 6. Nyvalgte tegnings-berettigede bestyrelsesmedlemmer i Amager Cykle Ring skal fremvise straffeattester. Ledere og trænere, lønnede som ulønnede, for børn under 15 år, skal hvert år forevise Børneattester. Disse indhentes af bestyrelsen og behandles med fortrolighed.

stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til – på eget ansvar – at overdrage forskellige hverv til menige medlemmer, som skønnes særligt egnede dertil, ligesom den kan antage medhjælp af forskellig art.

Stk. 8. De enkelte afdelinger –  B&U, Motion og Licens – kan for et år ad gangen vælge, én rytterrepræsentant hver. Rytterrepræsentanten  varetager afdelingens interesser overfor bestyrelsen og relevante udvalg.  I tilfælde af vakance foretages nyvalg, og dette meddeles det respektive udvalg. Den enkelte rytterrepræsentant kan efter eget ønske få foretræde ved bestyrelsesmøder.

Stk. 9. Bestyrelsen skal godkende kandidater til offentlige udvalg samt til DCU’s Repræsentantskab,  bestyrelser og udvalg, da de er klubbens repræsentanter. Disse har mulighed for at fremlægge problemstillinger for klubbens bestyrelse, ligesom de har mødepligt ved indkaldelse til bestyrelsesmøder.

§14 Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport skal være tilgængelig for medlemmerne, på klubbens hjemmeside.

§15 Revision 
Klubben har 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, en revisor og revisor suppleant i ulige år og en revisor i lige år. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Tegning og hæftelse 
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Altid to i forening. Derudover kan bestyrelsen give særligt udvalgte medlemmer, herunder personer, der ikke nødvendigvis er medlem af foreningen, men tilknyttet klubbens teams som økonomiansvarlig, spørgeadgang (kontokig) til foreningens konti samt adgang til at foretage posteringer på af bestyrelsen udvalgte konti, der måtte være relevante for det pågældende team/udvalg. Posteringer på sådanne konti skal ske af den pågældende økonomiansvarlige i forening med formand, næstformand eller kasserer.

§17 Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede.

Stk. 2 For at forslaget kan vedtages, kræves, mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Senest ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2024