DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset

Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved konstitueret formand Anders Raastrup Kristensen, til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, ved kasserer Charlotte Ingeman, til godkendelse
Revideret regnskab for 2021

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med kr. 100,- pr. år for aktive medlemmer.  

6. Behandling af indkomne forslag
skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen forslår at klubbens vedtægter §3 Medelmsskab, ændres til:

Stk. 5 Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb. Denne forpligtelse skal som minimum udfyldes 2 gang årligt. Det enkelte aktive medlem kan imidlertid sende en substitut, f.eks. anbefales børn under 15 år, at sende en forælder eller værge.

7. Valg af formad (for et år): Der skal vælges ny formand, da Per Thue Hansen, er fratrådt, inden udløb af perioden, samt at konstituerede formand Anders Raastrup Kristensen ikke ønsker at fortsætte på formandsposten.  

8. Valg af kasserer (for to år): Der skal vælges ny kasserer, da nuværende kasserer Charlotte Ingeman ikke ønsker genvalg.

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):

Jesper Thiesen (er villig til genvalg), Jesper Skovbølle (er villig til genvalg), Anders Raastrup Kristensen (er villig til genvalg). Martin Nordby Hallasmøller stopper i bestyrelsen, der skal vælges et nyt medlem. David Rasmussen var suppleant og har overtaget medlemskab i bestyrelsen efter, at Per Thue Hansen udtrådt af bestyrelsen i 2021.

10. Valg er af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 2 år):
Niels Grove (er villig til genvalg som suppleant), og valg af suppleant efter, at der er blevet ledig post, da David Rasmussen er blevet bestyrelsesmedlem. 

11. Valg af revisor. Per Almerström for 2 år (er villig til genvalg)

Valg af revisor suppleant for 1 år, da vi manglede at vælge dette sidste år (tilføjet 2. marts 2022)

12. Eventuelt 

Vedtægterne: 

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af uge 9.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske på klubbens hjemmeside og/eller med mail til medlemmerne eller opslag på klubben sociale medier.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Leave a Reply