DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Referat fra Generalforsamlingen 22. februar 2017

Referat fra Generalforsamlingen 22. februar 2017

Den korte version:

 • Der er vedtaget kontingentforhøjelse for aktive medlemmer pr. 1. juli 2017 med kr. 200,- pr. halve år
 • Gratis deltagelse ved interne løb (indledningsløb, klubmesterskab o.s.v) – (startpenge er nu inkluderet i det højere kontingent)
 • Fra 1. marts – indføres et indmeldelses gebyr. Nye aktive medlemmer modtager en løbstrøje ved indmeldelse i klubben (indmeldesesgebyr = pris på løbstricot)
 • Amalie Dideriksen blev enstemmigt optaget som æresmedlem i klubben
 • Lone Billehøj blev genvalgt som formand
 • Katja Paridon indtræder i bestyrelsen i stedet for Tim Stokholm

Tak fra formanden til Myrna og Luffe – foto: Jesper Skovbølle


Det officielle referat fra Amager Cykle Ring’s ordinære generalforsamling, 22. februar 2017

 

 1. Valg af dirigent og referent

Erling Jung blev valgt som dirigent, og Morten Anderson blev valgt som referent.

Erling Jung indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse
  Læs her ==> Formandindens beretning 2017 ACRFormandindens gennemgik årets begivenheder og konstaterede, at 2016 havde været et positivt år både ift. resultater og medlemsudvikling.

Formandinden bemærkede også, at bestyrelsen kraftigt opfordrer medlemmer til at melde sig til trafikofficial-kurserne, da der er stor efterspørgsel og brug for mange flere trafikofficials fremover. Det er gratis at deltage i kurserne, da der gives fuld støtte. Kurserne tager to korte dage, og man får et pænt skattefrit honorar, når man deltager i løb eller andre arrangementer som trafikofficial.

Man er mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis det har interesse.

Formandindens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  Læs her ==> 2016 ACR regnskab

Kasserer Charlotte Ingemann fremlagde det revisorgodkendte regnskab, der viste et overskud på 155.117 kroner og en egenkapital på 581.852 kroner.

Finn Christensen bemærkede, at chips til udlejning skal slettes fra aktivlisten, hvilket blev noteret.

Der var ingen øvrige bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
  Læs her ==> Kopi af 2017 budget

Kasserer Charlotte Ingemann fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2017.
Budgettet havde et samlet underskud på 32.625 kroner med det nuværende kontingent. Bestyrelsen har rejst forslag om kontingentændring, hvilket vil medføre et forventet positivt resultatet i 2017.

Budgettet førte til en drøftelse af bestyrelsens ønske om at polstre klubben økonomisk og om eventuelle planer om køb af bil. Der blev fremlagt flere gode alternativer til indkøb af bil til at løse klubbens transportbehov.

Bestyrelsen opfordrer alle til at fremsende konkrete forslag til løsning af udfordringerne med transport af ryttere og cykler til ture osv.
Budgettet blev vedtaget uden stemmer imod, en undlod at stemme, mens resten stemte for.

 1. Fastlæggelse af kontingent
  Læs her ==> Forslag til kontingentændring

Forslag til ændring af kontingent

Bestyrelsen ønsker at polstre klubben økonomisk og fortsat udvikle klubbens aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Dette sammenholdt med, at kontingentet har været uændret i en længere periode, gav anledning til, at bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet og dermed tilpasse det ift. løbs-, økonomi-, klub- og medlemsudvikling med en af følgende to muligheder:

Forslag 1) (som blev vedtaget)

Kontingentet hæves med 400 kroner pr år for alle aktive medlemmer. Inkluderet i kontingentet for aktive medlemmer vil herefter være deltagelse i samtlige interne løb.

Forslag 2)

Kontingentet hæves med 200 kroner pr år for alle aktive medlemmer.

Medlemmerne betaler så fortsat enkeltvist for deltagelse i interne løb, men der vil være mulighed for at spare sammen til kommende investeringer.

Bestyrelsen anbefalede at vedtage forslag 1, hvor kontingentet øges til 1.200 kroner om året, og hvor betalingen for interne løb bortfalder. Det er bestyrelsens håb, at dette kan føre til, at flere deltager i de interne løb.

Det blev bemærket, at der ikke var overensstemmelse mellem kontingentstigningen i forslag 1 og den nuværende betaling til de interne løb, men dette skal ses i lyset af, at de interne løb i øjeblikket giver underskud.

Forslaget gav anledning til en generel diskussion af kontingentniveau, deltagelse i interne løb og arrangementer og administration.

Jesper Skovbølle fremsatte et ændringsforslag til forslag 2, hvor kontingentforøgelsen i stedet var 300 kroner.

Der blev tilsvarende fremsat ændringsforslag til forslag 1, hvor kontingentforøgelsen i stedet var 200 kroner.

Forslag 1 blev vedtaget med 18 stemmer for og 10 imod. To undlod at stemme.

Kontingentet vil fremover være 600 kroner pr. halvår. Ændringen træder i kraft med opkrævningen for 2. halvår 2017.

Forslag til indførelse af engangsbetaling ved indmelding

Bestyrelsen havde fremsat forslag om et indmeldelsesgebyr på 350 kroner for børn og 450 kroner for voksne. Ved indbetaling af beløbet får det nye medlem udleveret en trikot. Forslaget skulle både sikre, at medlemmerne i så vid udstrækning som muligt benytter tøj med nuværende sponsorer, og give nye ryttere et meget synligt tilhørsforhold til klubben.

Jesper Skovbølle ønskede præciseret, at støttemedlemmer ikke er omfattet af dette gebyr, men at det udelukkende gælder aktive nyindmeldelser, hvilket blev noteret.

Finn Christensen fremsatte ændringsforslag, så indmeldelsesgebyret ikke blev fastsat til et bestemt beløb, men den til enhver tid gældende pris for en kort trikot, hvilket der var opbakning til.

Forslaget blev bragt til afstemning med den ændrede ordlyd og vedtaget med 1 stemme imod og resten for. To undlod at stemme.

Indmeldelsesgebyret træder i kraft 1. marts.

Æresmedlem i Amager Cykle Ring, Verdensmester og årets cykelrytter 2016 – Amalie Dideriksen – foto: Jesper Skovbølle

 1. Behandling af indkomne forslag

Jesper Skovbølle fremsatte forslag om at udnævne Amalie Dideriksen som æresmedlem i Amager Cykle Ring med følgende begrundelse:

Amalie har med sin resultater og sin opførsel gjort en uvurderlig reklame og goodwill for klubben – Amalie har vundet Danmarks første elite Verdensmesterskab nogensinde, på landevej. Tidligere har Amalie vundet junior VM to gange, VM og EM medaljer på bane og utallige danske mesterskaber.

Amalie har ikke glemt sine rødder i klubben og møder gerne op og deltager når det er muligt, Amalie er ukrukket og en god cykelkammerat.

Amalie har modtaget Tårnby Kommunes æresmedalje 3 gange, er blevet Årets sportsnavn på Amager flere gange. Er to gange, senest i december valgt til Årets Cykelrytter i Danmark, kåret af ryttere og ledere i Danmarks Cykelunion. Så nogen bedre kandidat til at blive æresmedlem i Amager Cykle Ring, findes vel næppe.

Forslaget var indsendt rettidigt og blev enstemmigt vedtaget med applaus.

 1. Valg af formand: Lone Billehøj stiller op til genvalg

Lone Billehøj blev enstemmigt genvalgt som formand med applaus.

 1. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Theis Passer og Tim Stokholm er på valg. Tim ønsker ikke genvalg

Theis Passer blev genvalgt og Katja Paridon valgt enstemmigt for en to-årig periode med applaus.

 1. Valg af revisor

  Hans Erik Rasmussen blev genvalgt som revisor med applaus.
 1. Eventuelt

  Steen Hansen havde fremsendt forslag om at ændre klubaftenen til tirsdag, da børnene fremover spiser i klubben denne ugedag. Klubaftenen er ikke en del af vedtægterne, og forslaget var ikke indkommet rettidigt, så generalforsamlingen kunne ikke træffe beslutningen vedrørende dette.

Forslaget førte dog til en diskussion af klubaftenens rolle i klublivet, og der var generelt udtryk for ærgrelse over, at børnene ikke længere træner mandag, men også bred forståelse for nødvendigheden af en hviledag med en klar majoritet af løbsdeltagende licensryttere blandt B&U-rytterne i klubben.

Bestyrelsen har ligeledes drøftet spørgsmålet og fastholdt mandag som klubaften. Bestyrelsen ønsker også at støtte initiativer, der kan få flere medlemmer fra både licens- og motionsafdelingen til at deltage i klubaftenen hyppigere, ligesom forslag til andre aktiviteter, som kan få børnene til at komme forbi, er meget velkomne.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at fremsende forslag til aktiviteter, der kan øge interessen for at deltage i klubaftenen.

Deltagerne ved Generalforsamling 2017 – foto: Jesper Skovbølle

Leave a Reply