DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til generalforsamling 22. februar

Indkaldelse til generalforsamling 22. februar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2017

Afholdes onsdag d. 22. februar 2017 kl. 18:30 i klubhuset

 

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Læs her ==> 2016 ACR regnskab
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent – se forslag til kontingentændring
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand: Lone Billehøj stiller op til genvalg
 8. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Theis Passer og Tim Stokholm er på valg. Tim ønsker ikke genvalg
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 


Citat fra klubbens vedtægter:

 • 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

Bestyrelsen fremlægger en kontingentændring til vedtagelse på generalforsamlingen, se nedenfor “Bilag 1”.

Klubbens regnskab ==>  2016 ACR regnskab

 

Vi glæder os til at se dig!

På bestyrelses vegne Lone 🙂

 


Bilag 1

Forslag til ændringer af kontingent

For at få flere medlemmer til at deltage i de interne løb og konsolidere klubbens økonomi yderligere, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse for aktive medlemmer.

Vi ønsker også at gøre det nemmere og enklere for medlemmerne at deltage i interne løb, og nemmere rent administrativt at afholde de interne løb, hvor man indtil nu har skullet betale startpenge individuelt til hvert af de interne løb. Bestyrelsen foreslår derfor, at startpenge til alle interne løb fremover ligger indeholdt i det årlige kontingent.

Desuden skal forslaget også ses i lyset af, at vores kontingent for nuværende har været lavt sat igennem en årrække, og vi gerne vil spare sammen til en række investeringer i både løbsmateriel og eventuelle transportmuligheder.

Bestyrelsen foreslår derfor at hæve kontingentet og dermed tilpasse det ift. løbs-, økonomi-, klub- og medlemsudvikling med en af følgende to muligheder:

 

Forslag 1)

Kontingentet hæves med 400 kroner pr år for alle aktive medlemmer. Inkluderet i kontingentet for aktive medlemmer vil herefter være deltagelse i samtlige interne løb.

Bestyrelsen anbefaler vedtagelse dette, fordi vi tror flere vil deltage i de interne løb, vi vil få mindre administration, og vi kan spare sammen til kommende investeringer.

Forslag 2)

Kontingentet hæves med 200 kroner pr år for alle aktive medlemmer. 

Medlemmerne betaler så fortsat enkeltvist for deltagelse i interne løb, men der vil være mulighed for at spare sammen til kommende investeringer.

 

Forslag til indførsel af engangsbetaling ved indmelding

Desuden foreslår bestyrelsen at indføre en engangsbetaling – et indmeldelsesgebyr – på hhv. 350,- kroner for børn og 450,- kroner for voksne. Gebyret gælder samtidig som betaling for en trikot. Dette skal både sikre, at medlemmerne i så vid udstrækning som muligt benytter tøj med nuværende sponsorer, og give nye ryttere et meget synligt tilhørsforhold til klubben.

Forslag 3)

Der vedtages et indmeldelsesgebyr for børn på 350 kr. og for voksne på 450 kr. Ved indmeldelse i klubben modtager det nye medlem en trikot.

 

Leave a Reply