DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:00 i klubhuset

Indkaldelse til Amager Cykle Rings ordinære generalforsamling, onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:00 i klubhuset

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023, ved kasserer Henrik Schafranek, til  godkendelse
Revideret regnskab for 2023

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2024, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent.

 6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

Baggrund for ændringen:
Idet det i forbindelse med driften af klubbens teams har vist sig som en udfordring, at de økonomiansvarlige på de enkelte teams ikke har mulighed for at tilgå klubbens konti i videre omfang end blot kontokig, og da banken ikke accepterer yderligere adgang uden, at det fremgår af vedtægterne, finder bestyrelsen det nødvendigt med en ændring af vedtægternes § 16.
Tidligere bestemmelse:
§ 16 – Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Altid to i forening. Derudover kan bestyrelsen give særligt udvalgte medlemmer spørge adgang (kontokig) til foreningens konti.
[Det øvrige indhold i bestemmelsen fastholdes.]

Forslag til ny bestemmelse:
§ 16 – Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Altid to i forening. Derudover kan bestyrelsen give særligt udvalgte medlemmer, herunder personer, der ikke nødvendigvis er medlem af foreningen, men tilknyttet klubbens teams som økonomiansvarlig, spørgeadgang (kontokig) til foreningens konti samt adgang til at foretage posteringer på af bestyrelsen udvalgte konti, der måtte være relevante for det pågældende team/udvalg. Posteringer på sådanne konti skal ske af den pågældende økonomiansvarlige i forening med formand, næstformand eller kasserer.
[Det øvrige indhold i bestemmelsen fastholdes.]”

7. Valg af kasserer(for to år): Henrik Schafranek fratræder.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg Stefan Djurhuus (valgt for 1 år 2023) og Jesper Thiesen og Julie Schneider Wagner ( begge for 2 år)
Nyt medlem skal vælges, for to år da Kathrine Olivia Madsen – stopper (valgt for 1. år 2023)
Bestyrelsen består derudover af følgende som ikke er på valg i år:
Theis Passer – ikke på valg (valgt for 2. år 2023)
David Rasmussen – ikke på valg (valgt for 2. år 2023)
Formand: Benjamin Hansson ikke på valg (valgt for 2. år 2023)

9. Valg er af en suppleant til bestyrelsen (for 2 år):
Ny suppleant skal vælges da Pia Bettina Otterstad – stopper

10. Valg af revisor.  
På valg for to år: Per Almerström

11. Eventuelt

Vedtægterne:

§9 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af uge 9.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske på klubbens hjemmeside og/eller med mail til medlemmerne eller opslag på klubben sociale medier.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

1 Response

  1. Pingback : Referat fra klubbens generalforsamling – Amager Cykle Ring

Leave a Reply