DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningen Amager Cykle Ring er stiftet d. 1. august 1940 og har hjemsted i Tårnby Kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål

Foreningens formål er at dyrke cykelsport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Dette sker ved afvikling af cykelløb, klubaftener og lignende.

§3 Medlemskab

Der findes tre typer medlemskab i foreningen: Aktive medlemmer, støtte medlemmer og æresmedlemmer.

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 6 år.

Støtte-medlemmer kan optages uanset alder. Støtte-medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, herunder klubtræning, men er dog valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Dette kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

Stk. 2 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Stk. 3 Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

Stk. 4a Alle aktive medlemmer (licens, motion, børn & unge) som deltager i cykelløb (under DCU og diverse Cup løb) skal ved deltagelse i cykelløb være iført, den af Danmarks Cykle Union godkendte klubtrikot og cykelbukser. Det gælder ligeledes ved klubbens egne løb som: Indledningsløbet, klubmesterskaberne og afslutningsløbet.
Stk. 4b Hvis klubben ikke kan tilbyde cykel bukser til piger og kvinder godkendt af DCU, skal der gøres brug af sorte bukser uden nogen form for reklamer, dette gælder løb jvf. stk. 4a.

Stk. 5 Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb, samt jf. §2 aktivt hjælpe til ved klubbens interne arrangementer og løb. Denne forpligtelse skal som minimum udfyldes 1 gang årligt. Det enkelte aktive medlem kan imidlertid sende en substitut, f.eks anbefales børn under 15 år, at sende en forældre eller værge.

Ryttere der samme dato (løbsweekend) er udtaget til distrikts- eller unionshold, eller skal deltage i Cup-løb og iagttagelsesløb kan fritages, såfremt SULI (Sportsligt udvalg Licens) finder udtagelsen berettiget, eller selv udtager vedkommende rytter til løbet. Overtræder en rytter vedtægterne er det bestyrelsens ret og pligt at iværksætte passende sanktioner.

Stk. 6 Aktive medlemmer må kun indgå individuelle sponsorkontrakter med bestyrelsens samtykke

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren. Udmeldelse kvitteres med svar fra kassereren skriftligt eller pr. mail. Ved modtagelse af kvitteringen fra kassereren kan medlemmet opfatte sig selv som udmeldt. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

Finder udmeldelsen sted under en betalt halvårlig kontingentperiode refunderes kontingentet for det pågældende halvår ikke.

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Medlemmer der er i et års restance eller mere kan slettes af klubben.

Stk. 2 Findes det af medlemmet samt kassereren ønskværdigt at afvikle restancen over tid er dette bestyrelsens beslutning.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser jf. § 3 stk. 2

Stk. 2 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af uge 9.

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske i klubblad, på mail til medlemmerne, samt på klubbens hjemmeside.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 år, kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

§10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ved de ansvarlige for udvalgene, til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand (i ulige år)

8. Valg af kasserer (i lige år)

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) samt 3 (i lige år)

10. Valg af suppleant til bestyrelsen (i lige år).

11. Valg af revisor og (i ulige år) revisorsuppleant.

12. Eventuelt

§11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §§17 og 18.

Stk. 3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Stk. 4 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 3 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere op til 6 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Næstformanden træder i formandens sted, ved dennes forfald. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og varetager klubbens korrespondance i samråd med formanden

Stk. 5 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance overfor klubben.

Stk. 6. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Amager Cykle Ring skal fremvise straffeattester. Ledere og trænere, lønnede som ulønnede, for børn under 15 år, skal hvert år forevise Børneattester. Disse indhentes af bestyrelsen og behandles med fortrolighed.

stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til – på eget ansvar – at overdrage forskellige hverv til menige medlemmer, som skønnes særligt egnede dertil, ligesom den kan antage medhjælp af forskellig art.

Stk. 8. De enkelte grupper – drenge/pige/ungdom, junior/senior og motion – vælger, for et år ad gangen, blandt gruppen én rytterrepræsentant. Rytterrepræsentanten for den enkelte gruppe – drenge/pige/ungdom, junior/senior og motion – varetager gruppens rytteres interesser overfor bestyrelsen og/eller det af bestyrelsen nedsatte/relevante udvalg – SUUN (Sportsligt Udvalg UNgdom), SULI (Sportsligt Udvalg LIcens) og SUMO (Sportsligt Udvalg MOtion). I tilfælde af vakance foretages nyvalg, og dette meddeles det respektive udvalg. Den enkelte rytterrepræsentant kan efter eget ønske få foretræde ved bestyrelsesmøder.

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport skal være tilgængelig for medlemmerne, på klubbens hjemmeside.

§15 Revision

Klubben har 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, en revisor og revisor suppleant i ulige år og en revisor i lige år. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Altid to i forening. Derudover kan bestyrelsen give særligt udvalgte medlemmer spørgeadgang (kontokig) til foreningens konti.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 25.000,- godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede.

Stk. 2 For at forslaget kan vedtages, kræves, mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Senest ændret på generalforsamlingen 24. februar 2016