DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Bestyrelsesreferat > Referat af ACR’s bestyrelsesmøde den 31. Oktober 2018

Referat af ACR’s bestyrelsesmøde den 31. Oktober 2018

Referat af ACR’s bestyrelsesmøde den 31/10-2018

Mødedeltager: Erling, Niels, Charlotte, Jesper Th., Rikke, Lone, Theis og Katja.

1. Referat af bestyrelsesmøde d. 30/5

Opgavefordeling/Ansvar/Overblik

2. Uddelegering af arbejdsopgaver/årshjul/ansvarlige skal være tydeligere:

Bestyrelsen vil udarbejde et årshjul, hvor det tydeliggøres hvilken afdeling i klubben, der er ansvarlige for opgaven. Herudover knyttes der en kontaktperson fra bestyrelsen til, således at bestyrelsen har indblik i om et arrangement kører som planlagt og kan sørge for at drejebøger, evalueringer m.v. gemmes tilgængeligt for alle i bestyrelsen.

Vi sætter én i bestyrelsen til at være ansvarlig for at tjekke, om et arrangement kører på skinner. Der uddelegeres ansvar til næste bestyrelsesmøde.

Alle arrangementer vil som udgangspunkt blive lagt på medlemssystemet så hurtigt som muligt.
Nye tiltag.

3. CX-løb på Amager

Klubben vil afholde et DCU CX-løb søndag d. 6/1-2019.

4. Pigejunior team

Klubben ønsker at oprette et pigejunior team. Der er fastsat en gruppe, der arbejder med at finde ressourcer (sportsdirektør, træner, sponsorer m.v.).

5. Evaluering af Hjælper/Frivillige-tjans:

Undtagelser for 1000 kr. gebyr for ikke at stille op til frivillige-tjans.
Theis rejste bekymring over at opkræve gebyr. Det vil bestyrelsen dog fastholde i ønsket om, at alle faktisk opfylder det i vedtægterne bestemte om hjælper-dag.
Som udgangspunkt skal man skrive til bestyrelsen, hvis man ønsker alternative opgaver end de udbudte eller et enkelt år ønsker fritagelse for frivillige-tjans. Bestyrelsen vil vurderes den enkelte persons henvendelse.

6. Oprydningsdage i klubben.

For at give de sidste mulighed for at udføre deres frivillige-tjans, så åbnes der for tilmelding til oprydning i klubhuset.

  • 11/11 (Leder: Erling, Lone)
  • 24/11 (Leder Rikke)
  • 25/11 (Leder Theis)
  • 2/12 (Leder Jesper Th.)

Der indkaldes til tjanser af 2 timers varighed og der kan være optil 10 pers. Pr dag.
Her ud over kan man melde sig til CX løb d. 6/1.

7. Diverse

Takt og tone på landevejen i forbindelse med det stigende antal klager over cykelryttere.
Bestyrelsen har oplevet flere klager i årets løb end vanligt.
Mulige tiltag blev diskuteret.

8. Licenstræner

Mulige tiltag blev diskuteret.

9. Trafik Officials

Der er 2 interesserede og det er klubben glade for at kunne støtte op om. Vi mangler altid TO’er.

10. Der er mange, der kører i andet end klubtøj.

Bestyrelsen kan ikke understrege nok, hvor afhængige vi er af vores sponsorer. Hvilket selvfølgelig betyder at bestyrelsen opfordrer til, at man kører i klubtøj (Det ser også godt ud på facebook).
Der er rejst spørgsmål om det er korrekt, at der er sponsortryk på vintertøjet (da der ikke var dette i sidste sponsorperiode). Der er indgået en meget fordelagtig sponsoraftale og i denne indgår det, at der er sponsortryk på alt klubtøj.

11. Evaluering af vores åbne løb:

Der har overvejende været positive tilbagemeldinger på løbet og den modificerede rute.

Bestyrelsen siger tak til alle de frivillige, der har gjort et så stort og flot arrangement muligt. Særlig tak til Karina, Taskforce gruppe og alle flagposterne.

12. Kommende aktiviteter:

  • Generelforsamling fastsættes til torsdag d. 28/2-2019.
  • Næste bestyrelsesmøder er onsdag d. 5/12.
  • Har man særlige input til ønsker vedr. budget for 2019, så skal det indleveres til bestyrelsen senest d. 20/1.

Leave a Reply