DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Indkaldelse til Generalforsamling 27. februar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 27. februar 2019

Afholdes onsdag d. 27. februar 2019 kl. 18:30 i klubhuset

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formandinden til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand: Lone Billehøj stiller ikke op til genvalg

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: – På valg er: Katja, Theis som begge genopstiller. Rikke Bak udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen vil godt have flere suppleanter ind i bestyrelsen.

9. Valg af revisor. Per Almerström er villig til genvalg

10. Eventuelt

——————————————————————————————————————–

Citat fra klubbens vedtægter:

§9 Ordinær generalforsamling

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt, skriftlig eller pr. mail til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance overfor klubben og har været medlem af klubben i et halvt år op til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn under 15 kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge.

Med venlig hilsen

Lone Billehøj

PS: Rettet punkt 7 i forhold til den på mail udsendte.

Leave a Reply